s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

Odnowa w Duchu Św.

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Odkryj wartość Różańca

NMP Rozancowa 200

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

_____________________

Module 15 rocznica JanPawel II

 

 

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 

 

Prosimy zgłaszać się po odbiór kart dla kandydatów do bierzmowania. Prosimy o przekazanie tej informacji. Do bierzmowania przystępują uczniowie klas ósmych niezależnie, gdzie chodzą do szkoły, ale parafianie przystępują do tego sakramentu w swojej parafii. Przygotowanie do bierzmowania prowadzi Ks. Marcin.

 

Uczniowie klas ósmych przygotowujący się w tym roku do bierzmowania przychodzą w każdą niedzielę i święto na Mszę św. o godz. 8.30, a w I piątki miesiąca do spowiedzi i na Mszę św. o godz. 16.30.

 

 

Kandydaci odpowiadają ks. biskupowi:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

 

Kandydaci do bierzmowania dołączają do grupy na facebooku,

Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, prowadzi do świadectwa wiary i zaangażowaniasię w życie parafii. W naszej parafii jest on udzielany co roku.

 

 

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)      


Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)


Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen


Pod Twoją obronę


Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Dziesięć Przykazań Bożych

 

"Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli"

 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8.  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


5 Przykazań Kościelnych

 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Główne prawdy wiary

 

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Uczynki miłosierdzia względem ciała

 

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych grzebać


Uczynki miłosierdzia względem duszy

 

1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

Siedem Sakramentów Świętych

 

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Eucharystia

4. Pokuta

5. Namaszczenie chorych

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

 

Siedem darów Ducha Świętego

 

1. Mądrość

2. Rozum

3. Rada

4. Męstwo

5. Umiejętność

6. Pobożność

7. Bojaźń Boża

 

Siedem grzechów głównych

 

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo

 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.

2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień

6. Odkładać pokutę i nawrócenie, aż do śmierci

 

Trzy Cnoty Boskie (teologalne)

 

  • Wiara, Nadzieja, Miłość

 

Cnoty główne (kardynalne)

 

  • Roztropność, Sprawiedliwość
  • Umiarkowanie, Męstwo

 

Ostateczne rzeczy człowieka

 

  • Śmierć,  Sąd Boży,  Niebo albo piekło


Warunki sakramentu pokuty

 

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Spowiedź szczera.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

AKT WIARY


Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI


Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.AKT MIŁOŚCI


Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.AKT ŻALU


Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

 

Przykazanie miłości


Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

 

Tajemnice radosne
(odmawiane w poniedziałki i soboty)

 

1. Zwiastowanie NMP

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

 

Tajemnice światła
(odmawiane w czwartki)

 

1. Chrzest Jezusa w Jordanie

2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

 

 

Tajemnice bolesne
(odmawiana we wtorki i piątki)

 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie Jezusa

4. Droga krzyżowa

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu

 

 

Tajemnice chwalebne
(odmawiana w środy i niedziele)

 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
1. Kim jest Bóg ?
Pan Bóg jest to duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi. Ojciec nasz najlepszy. Najwspanialszym przymiotem Boga jest miłość. Święty Jan mówi: „Bóg jest miłością”

 

2. Co oznacza imię Boga Jahwe ?
Imię Boga Jahwe – Ja Jestem wyraża doskonałość, pełnię Bożego istnienia. Bóg istnieje ponad wszelkimi ograniczeniami. On był, jest i będzie, jest wieczny, wszechmocny, niezmienny i święty.

 

3. Wymień kilka przymiotów Boga.
Przymioty Boga to: wszechmocny, wieczny, niezmienny, święty, miłosierny stworzyciel.

 

4. Co to jest objawienie Boże ?
Objawienie Boże są to prawdy, które Bóg objawiał o sobie stopniowo. Bóg najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie.

 

5. Co nazywamy grzechem pierworodnym ?
Grzech pierworodny to nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Przez ten grzesz ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście.

 

6. Jaki jest plan Boga wobec człowieka ?
Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.

 

7. Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane przez Boga do ludzi.
Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali.8. Co to oznacza, że Pismo Święte jest natchnione ?
Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się, jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki jego działaniu w nich i przez nich oni sami, jako autorzy przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co chciał Bóg.

 

9. Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma Świętego ?
Czytając i rozważając Pismo Święte poznajemy Boga, który nam się objawia, przebywamy z nim i poznajemy jego plan wobec siebie.

 

10. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte ?
STARY TESTAMENT: 46 ksiąg         NOWY TESTAMENT: 27 ksiąg.             RAZEM: 73 księgi.

 

11. Co nazywamy grzechem śmiertelnym ?
Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowiek wskutek wykroczenia przeciw prawu Bożemu.
Grzech śmiertelny jest wtedy gdy, czyn jest:
- popełniony świadomie
- dobrowolnie (bez przymusu)
- poważna materia, przedmiot
Gdy brakuje jednego z powyższych trzech warunków grzechu ciężkiego - to grzech jest zawsze lekki.

 

12. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym, a lekkim ?
Grzech  śmiertelny zrywa naszą łączność z Bogiem, natomiast grzech lekki (powszedni) zakłóca ja, osłabia co w konsekwencji prowadzi do grzechu ciężkiego.

 

13. Na czym polega rana zadana kościołowi ?
Ponieważ kościół jest jednym ciałem, a my jego członkami, dlatego grzech popełniony przez jednego z członków dotyczy całego kościoła.

 

14. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka ?
Grzech jest największym nieszczęściem człowieka, gdyż sprzeciwia się miłości. Bo rani naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność.

 

15. Jakie są źródła grzechu ?
Źródła grzechu to:
- brak prawdziwej miłości do Boga,
- niewłaściwe przywiązanie do doczesnych dóbr,
- lekceważenie zasad moralnych,
- źródłem wszystkich grzechów człowieka jest jego serce.

 

16. Co to jest nałóg ?
Nałóg - to grzeszne przyzwyczajenie np. nikotynizm, alkoholizm, narkomania.

 

17. Jak nazywamy żal za grzechy wzbudzony nie z lęku, lecz z prawdziwej miłości do Boga ?
Gdy żal wypływa z miłości do Boga, nazywany jest żalem doskonałym albo żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzech powszedni, przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe.

 

18.. Co to jest sakrament pokuty i pojednania ?
To sakrament ustanowiony przez Chrystusa, po to, aby grzesznik po uznaniu swojej winy mógł wrócić do Boga i uzyskać Jego przebaczenie. W Sakramencie pokuty Chrystus odpuszcza nam grzechy.
Co to jest :
1. Rachunek sumienia – to przypomnienie sobie wszystkich popełnionych grzechów
2. Żal za grzechy – to smutek z powodu popełnionych grzechów
3. Mocne postanowienie poprawy – to chęć poprawienia się z popełnionych grzechów
4. Spowiedź szczera.- autentyczne wyznanie wszystkich grzechów (zatajenie grzechu czyni spowiedź nieważną)
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. – naprawienie szkód, krzywd, które się popełniło
(Restytucja – zwrócenie tego co się ukradło)

 

19. Co to są grzechy cudze ?
Popełniamy je, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je lub zlecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając, chroniąc tych, co popełniają zło. Jest ich 9:
1. Do grzechu namawiać.
2. Grzech nakazywać.
3. Na grzech zezwalać.
4. Innych do grzechu pouczać.
5. Grzech innych pochwalać.
6. Na grzech innych milczeć.
7. Grzechu nie karać.
8. W grzechu drugim pomagać.
9. Grzechu innych bronić.

 

20. Kim jest Jezus Chrystus ?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

21. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem ?
Chrystusa nazywamy zbawicielem, ponieważ przyszedł na świat, aby wybawić ludzi od grzechu i zapewnić im wieczne Zbawienie. Oddał za nas życie.

 

22. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa ?
Matką Jezusa jest Maryja, a Ojcem Bóg. Św. Józef był jedynie opiekunem.

 

23. Co to jest niebo ?
Niebo jest miejscem, gdzie przebywają umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.

 

24. Co to jest piekło ?
Piekło jest stanem ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i Świętymi. Kara piekła polega na wiecznym oddaleniu od Boga.

 

25. Co to jest czyściec ?
W czyśćcu znajdują się ci, którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni z grzechów. Możemy im pomów poprzez modlitwę, Msze św, odpusty...26. Kto założył Kościół ? - Kościół założył Jezus Chrystus.

 

27. Co to jest Kościół ?
Kościół to wspólnota wierzących w Chrystusa. Tworzą ją wszyscy ludzie którzy uwierzyli w Jezusa i przyjęli chrzest św.

 

28. Dlaczego Kościół, do którego należysz nazywamy rzymsko-katolicki ?
Kościół, do którego należymy nazywamy rzymsko-katolickim, bo przewodniczy mu Papież Biskup Rzymu

 

29. Co jest celem i zadaniem Kościoła ?
Celem i zadaniem Kościoła jest zbawienie wszystkich jego członków.

 

30. Co to jest Sobór Powszechny ?
Sobór powszechny jest to najwyższa i pełna władza w Kościele. To zgromadzenie wszystkich biskupów Kościoła katolickiego pod przewodnictwem papieża.

 

31. Co to jest diecezja ?
Diecezja jest wspólnotą wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich Biskupem na czele.

 

32. Co to jest hierarchia Kościoła ?
Hierarchia kościoła jest to władza w Kościele, której przewodniczy Papież i Biskupi, pomagają im kapłani i diakoni.

 

33. Kim jest Papież ?Papież jest najwyższą władzą w Kościele, następcą Św. Piotra.

 

34. Jakie mamy rodzaje łaski i co one oznaczają ?
a) łaska uczynkowa – uzdalnia nas do czynienia dobra,
b) łaska uświęcająca – darmowy dar od Boga, przez który stajemy się dziećmi Bożymi.

 

35. Kim jest człowiek ?
Człowiek jest istotą żywą, najdoskonalszym stworzeniem Bożym, posiadającym duszę nieśmiertelną, rozum i wolną wolę.

 

36. W czym człowiek jest podobny do Boga ?
Podobieństwo człowieka do Boga przejawia się w tym, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną.

 

37. Co to jest sumienie ? - Sumienie jest to sąd rozumu, pozwalający odróżnić dobro od zła.

 

38. Czym jest życie ludzkie ?
Życie ludzkie jest darem od Boga, który należy ulepszać poprzez samowychowanie.

 

39. Co jest celem życia ludzkiego ? -    Celem życia ludzkiego jest zbawienie wieczne.

 

40. Czym jest modlitwa ? -          Modlitwa jest osobistym spotkaniem i rozmową z Bogiem.

 

41. Co to jest samowychowanie ?
Samowychowanie jest to pilnowanie samego siebie, aby nie zniszczyć w sobie Bożego obrazu.

 

42. Kiedy człowiek jest odpowiedzialny ?
Człowiek jest odpowiedzialny, gdy jest gotów ponieść konsekwencje wszystkich swoich czynów.

 

43. Co to znaczy wierzyć ? Wiara to odpowiedź na wezwanie i miłość Boga.

 

44. Dlaczego powinniśmy wierzyć ? Co daje wiara ?
Dzięki wierze mamy życie wieczne, w niej Jezus nas oczyszcza i umacnia, odpuszcza nam grzechy, daje nam Ducha Świętego. Dzięki wierze rozpoznajemy w otaczającym nas świecie dzieci Boże.

 

45. Wymień osoby Trójcy świętej? - Bóg Ojciec, Syn Boży (Jezus Chrystus) i Duch święty.

 

46. Jak dzielą się obrzędy Mszy św?

 

 

Obrzędy Mszy św. dzielą się na:

 

1. Obrzędy wstępne

2. Liturgia Słowa

3. Liturgia eucharystyczna

4. Obrzędy komunii

5. Obrzędy zakończenia.

 

47. Kto jest wzorem wiary ? Wzorem wiary jest Jezus Chrystus.

 

48. Kim jest Duch Święty ? Duch Święty jest trzecią osobą Boską, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

49. Co sprawia Jego obecność wśród nas ?
Dzięki darom Ducha Świętego stajemy się odpowiedzialni za wzrost Kościoła, za jego świętość.

 

50. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów ?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. (Zielonych świat)

 

51. Co to jest Bierzmowanie ?
Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

52. Jak nazywa się biskup łomżyński bp Janusz Stepnowski;
Biskup pomocniczy – bp Tadeusz Bronakowski, Biskupi seniorzy – bp. Stanisław Stefanek i bpTadeusz Zawistowski

 

53. Do czego Cię ten sakrament zobowiązuje ?
Bierzmowanie zobowiązuje do wypełnienia chrześcijańskich zadań: do życia zgodnego z zasadami wiary oraz apostołowania wobec innych.

Część C

 

a) Pisemne opracowanie wybranej przez animatora przypowieści.

b) Pisemne (własnoręczne) opracowanie życiorysu świętego, którego imię wybieram (kim był, czym się zasłużył, motywacja dlaczego akurat ten święty).

c) Informacje o własnej parafii i diecezji

 

Życzę owocnych spotkań w grupie z animatorem i dobrego przygotowania się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej

 

ks. Stanisław;)

 

 

Dane kontaktowe

 

Kościół Farny w Ostrołęce                    Ks. Proboszcz
                                                                 tel. : (29) 764 49 50

Parafia rzym-kat. pw. N.N.M.P               Kancelaria Parafialna

ul. Szwedzka 2                                        tel. : (29) 764 29 97

07-410 Ostrołęka

 

PKO BP Oddział 1 w Ostrołęce

94 1020 3802 0000 1102 0007 5010

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.